Krav til jordelektrode i TN-systemKrav til jordelektrode i TN-system

Krav til jordelektrode i TN-system

EnToTre
EnToTre

NEK 400 stiller ingen krav til overgangsmotstanden for TN-anlegg. Så hva er da kravet til jording i et TN-anlegg?

Hva er god nok overgangsmotstand? 10, 100, 1000, 10 000 ohm?
Hvorfor legge et maskenett på 20 meter og ekstra jording til garasjen som ligger 40 meter unna når det ikke er krav til overgangsmotstanden?

For IT ligger kravet til overgangsmotstand under kapittelet om automatisk utkobling. Om man har automatisk utkobling i form av både vanlige vern og jordfeilbryter, trenger man da jording i IT-anlegg?

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Jording er det helt avgjørende beskyttelsestiltaket mot elektrisk sjokk ved feil, som normen beskriver som ufravikelig hvis automatisk utkobling benyttes (avsnitt 411 i NEK 400).

Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet).

En godt "bransjetall" for maksimal overgangsmotstand for jordelektroder i TN-systemer er 100 ohm, men som du beskriver er ikke dette et normkrav.

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

EnToTre
EnToTre

Det ufravikelige kravet er vel utjevningsforbindelser? At egentlig alt metall skal tilkobles samme jordingssystem?

Det er ikke noe krav om selve jordelektroden, slik jeg leser det.

Om hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler så utjevner vi vel disse? Om dette er argument for dekningsområde for jordelektroden så er vel det det samme som å si at jorden er en annen ledende del?

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Re: Krav til jordelektrode i TN-system
Sitat
EnToTre skrev:

Det ufravikelige kravet er vel utjevningsforbindelser? At egentlig alt metall skal tilkobles samme jordingssystem?

Det er ikke noe krav om selve jordelektroden, slik jeg leser det.

Om hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler så utjevner vi vel disse? Om dette er argument for dekningsområde for jordelektroden så er vel det det samme som å si at jorden er en annen ledende del?

Hvis installasjonen ikke har egen jordelektrode er man helt avhengig av netteiers leverte PEN-leder i tilførselskabelen. Dette er en usikker metode for å ivareta at installasjonens utsatte ledende deler har et potensial nærmest mulig "sann" jord.

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Tok opp krav til dekningsområde for jordelektrode i TN-system (avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2014) på møte i NK64 i går. Konklusjon: Dette kravet er ikke relevant for TN-installasjoner.
Det vil komme inn ny tekst i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018, som en endring av eller veiledning til den nasjonale tilpasningen.

Det som er viktig for jordelektroder i TN-installasjoner er først og fremst god evne til avleding av overspenninger. For å oppnå dette bør et jordspyd plasseres så nært overspenningsvernet (hovedjordskinnen) som praktisk mulig. 

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

EnToTre:)
EnToTre:)

Fint å endelig få rett :)
Et jordspyd i nærheten av tavlen/hovedjordskinnen skal jeg være enig i er god praksis. Men har hørt med leverandører av overspenningsvern og de hadde lite å si om krav til jordingen. Altså hva god jording, krav til jordingen, for å få et fungerende overspenningsvern. Ofte skal vi legge opp ting etter leverandørens instrukser og om et av hovedmomentene for jordingen er overspenningsvernet, så bør kanskje leverandørene si noe om dette...

Hovedkravet er beskyttelse mot berøringsspenning og 50V. For TN så blir dette litt annerledes enn IT. Jeg føler dette kravet i IT-nett legger opp til dobbel sikring. Vi kan dokumentere kravet til 50V med god (lav) jording og/eller jordfeilbrytere. I mange anlegg så har vi lav nok overgangsmotstand til jord og vi har jordfeilbrytere på alle kurser. 

Så i mitt hode trenger vi ikke å legge jording rundt hele anlegget. Er nok mest aktuelt der vi har store utgående kurser, som ikke er beskyttet med jordfeilbryter, selv om vi klarer å dokumentere at vi oppfyller 50V.

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Alltid gøy å ha rett EnToTre:).

Viktigste grunn til egen jordelektrode i TN er særnorsk krav til overspenningsvern. I andre land finnes det TN-installasjoner uten egen jordelektrode, men fra 2010 er ikke dette mulig i Norge (var ikke anbefalt før heller). Overspenninger må ledes dypt ned i jorden, nærmest mulig der overspenningsvernet er plassert (jamfør behov for lange jordspyd for avleding i lynvernanlegg).

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

FAQ
FAQ

Jeg har lett i NEK, pratet med Schneider og søkt på nett. Klarer ikke å finne ut om det er et absolutt krav til jordelektrode ved montering av overspenningsvern i TN. (Schneider kunne bare fortelle at den skal kobles til jord)

Jeg vet at spenningen skal ideelt sett skal ledes raskest mulig ned i bakken, men kunne tenke meg å kunne peke på svaret om jeg skulle få et spørsmål om dette.

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Det fremkommer ikke et konkret krav til jordelektrode for TN-installasjoner i NEK 400:2018. Dette er imidlertid en forutsetning for å oppnå god nok avledning av overspenninger, og denne bør være i form av en dypjordelektrode, som f.eks. et jordspyd, så nært som mulig overspenningsvernet.

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

EB
EB

Betyr det at hvis man har en skilletrafo og lager et TN-anlegg med forbrukerkurser i en bolig der det allerede er IT-anlegg.

Må sette opp et eget overspenningsvern og legge opp en tilleggsutjevning fra hovedjord til TN skapet? 

Er det ok å blande jording i TN og IT anlegg?

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Re: Krav til jordelektrode i TN-system

Ved alle større ombygginger/endringer (ref. føringer fra DSB i Elsikkerhet nr. 78) skal dagens krav i FEL og NEK 400:2018 følges.

I henhold til NEK 400 skal jordelektroder og hovedjordskinner sammenkobles. Se avsnitt 542.4 og 444.5.1 i NEK 400:2018.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
por